บริษัท อีสเทิร์น กรุ๊ป จำกัด บริษัท อีสเทิร์น กรุ๊ป จำกัด

บริษัท อีสเทิร์น กรุ๊ป จำกัด

ประกอบกิจการทางด้านระบบสัญญาณเตือนแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบดับเพลิง บริษัท ฯ ได้มุ่งเน้นการให้บริการที่ดีและมีคุณภาพต่อลูกค้า โดยการปฏิบัติงานบริษัท ฯ จะถึอปฏิบัติตามมาตฐานต่าง ๆ จาก วสท และ NFPA เป็นสำคัญ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ครองคุมด้านการออกแบบ การติดตั้ง, การตรวจสอบ และ การทดสอบ เพื่อใช้เตือนเหตุเพลิงไหม้เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อระงับเหตุ บริษัท ฯ มีนโยบายให้พนักงานหรือเจ้าหน้าหรือตัวแทนบริษัท ฯ ต้องเข้ารับการฝึกอบรมณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิหรือจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับและต้องผ่านการทดสอบทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเป็นประจำทุกปี จึงจะอนุญาตให้ออกปฏิบัติงานได้ เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพการให้บริการกับลูกค้า ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ผู้ตรวจสอบจะตรวจสอบด้วยสายตาและทำการทดสอบอุปกรณ์ด้วยเครื่องมือพื้นฐาน สำหรับการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและทำรายงาน โดยมีกลุ่มงาน 2 กลุ่มคือ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบดับเพลิง


งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

การตรวจและทดสอบ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เราใช้เครื่องมือทดสอบที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน ซึ่งจะทำให้ผลการตรวจสอบถูกต้องแม่นยำ รวมทั้งไม่ทำให้อุปกรณ์ได้รับความเสียหาย

ขั้นตอนการทำงาน เครื่องมือและอุปกรณ์
งานระบบดับเพลิง

บริการตรวจสอบและทดสอบ ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump Systems) ตามที่กฏหมายได้กำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบและทดสอบ รวมทั้งมีบริการบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์สำหรับการป้องกันและระงับอัคคีภัย

ขั้นตอนการทำงาน เครื่องมือและอุปกรณ์


บริษัท อีสเทิร์น กรุ๊ป จำกัด
Contact US
บริษัท อีสเทิร์น กรุ๊ป จำกัด

14/85 หมู่ที่18 ซอยลำลูกกา29(ศรีสง่า) ถนนลำลูกกา ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 Tel : 02-972-9540 086-309-7870 E-Mail : info@eastern-thai.com