บริษัท อีสเทิร์น กรุ๊ป จำกัด

ขอบเขตในการตรวจทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้


ตรวจเช็คและทดสอบ Smoke Detector
1.1. ห่างจากผนังกันไม่เกิน 4.5 เมตร แต่ไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร
1.2. ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับไม่เกิน 9 เมตร (สำหรับพื่นที่ใช้สอย)
1.3. ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับไม่เกิน 12 เมตร ห่างจากผนังไม่เกิน 6 เมตร (สำหรับช่องทางเดินที่มีความกว้างไม่เกิน 3.6 เมตร)
1.4. ห่างจากหัวจ่ายลมไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร
1.5. ชนิดจุดติดตั้งในระดับสูงไม่เกิน 10.5 เมตร
1.6. ชนิดลําแสง (Beam Detector) ติดตั้งในระดับความสูงไม่เกิน 25 เมตร
1.7. ชนิดจุดทดสอบโดยใช้ Spay Tester
1.8. ขนิดลำแสงทดสอบโดยใช้แผ่น Tester
1.9. การติดตั้งมันคงแข็งแรงหรือไม่
1.10. สภาพอุปกรณ์ชำรุดเสียหายหรือไม่
ตรวจเช็คและทดสอบ Heat Detector
2.1. ห่างจากผนังไม่เกิน 3.6 เมตร แต่ไม่น้อยกว่า 0.3 เมตร
2.2. ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับไม่เกิน 7.2 เมตร (สำหรับพื่นที่ใช้สอย)
2.3. ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับไม่เกิน 9.5 เมตร ห่างจากผนังไม่
เกิน 4.75 เมตร (สำหรับช่องทางเดินที่มีความกว้างไม่เกิน 3.6 เมตร) 2.4. ห่างจากหัวจ่ายลมไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร
2.5. ติดตั้งที่ระดับความสูงไม่เกิน 4 เมตร
2.6. ทดสอบโดยการใช้ Heat Tester ให้ร้อนกับอุปกรณ์ตรวจจับตามอุณภูมิทำกำหนด
2.7. การติดตั้งมันคงแข็งแรงหรือไม่
2.8. สภาพอุปกรณ์ชำรุดเสียหายหรือไม่
อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ
3.1. ตรวจสอบชนิดอุปกรณ์ตรวจจับเหมาะสมกับพื้นที่หรือไปไม่
3.2. พื้นที่ตรวจจับมีการวางสิ่งของมากีดขวางอุปกรณ์ตรวจจับหรือไม่
3.3. การติดตั้งมันคงแข็งแรงหรือไม่
3.4. สภาพอุปกรณ์ชำรุดเสียหายหรือไม่
3.5. ทดสอบโดยการใช้ Flame Tester
ตรวจเช็คและทดสอบ Manual Station
4.1. ติดตั้งในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
4.2. อยู่ในพื้นที่ทุกทางเข้าออก
4.3. ทางหนีไฟของแต่ละชั้นของอาคาร
4.4. ติดตั้งสูงจากพื้น 1.2 ถึง 1.3 เมตร โดยระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ไม่เกิน 60 เมตร
4.5. อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือแต่ละตัวต้องมีหมายเลข Zone ตรวจจับอยู่ที่ตัวอุปกรณ์
4.6. ทดสอบโดยการทำให้ Alarm ที่อุปกรณ์
ตรวจเช็คและวัดค่าความดัง (dB) ของอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้
5.1. ในสถานที่ใด ๆ ความดังของสัญญาณเสียต้องตังกว่าเสียงรบกวนแฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 15 dB เป็นระยะเวลาไม่ไน้อยกว่า 60 วินาที 5.2. ระดับความดังเสียงจุดได ๆ ต้องไม่น้อยกว่า 65 dB แต่ไม่เกิน 120 dB
5.3. สถานที่ใด ๆ ถ้าเสียงรบกว่ามากว่า 95 dB หรือ เป็นสถานที่ใช้สัญญาณเสียงแล้ว
มีปัญหา มีการติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยแสงกระพริบสีขาว 1 ถึง 2 ครั้ง/วินาที 5.4. ระยะหาระหว่างอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยแสงห่างกันไม่เกิน 30 เมตร
5.5. สำหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ มีการติดตั้งอุปกรณ์ประกาศเรียกฉุกเฉินที่ระบุ
ตำแหน่งของช่องทางออกหนีไฟ 5.6. ทดสอบโดยใช้ dB มิเตอร์ วัดค่าความตัง
ตรวจเช็คและทดสอบการแจ้งเหตุจากระบบดับเพลิง (ถ้ามี)
6.1. ตรวจช็คและทดสอบระบบ Flow Switch ของระบบดับเพลิง (กรณีมีการเชื่อต่อเข้า
กับระบบ Fire Alarm) 6.2. ตรวจช็คและทดสอบระบบ Supervisory Switch ของระบบดับเพลิง (กรณีมีการ เชื่อต่อเข้ากับระบบ Fire Alarm)
6.3. Flow Switch ทดสอบโดยการกระตุ้นอุปกรณ์
6.4. Supervisory Switch ทดสอบโดยการปิด Valve
ตรวจเช็คและทดสอบตู้ Fire Alarm Control Panee : FCP
7.1. จุดติดตั้งเหมาะสมหรือไม่
7.2. ไม่มีวัสดุอื่นหน้าตู้ FCP ในระยะ 1 เมตร
7.3. ขอบบนของตู้ FCP ต้องอยู่สูงจากพื้นระหว่าง 1.5 ถึง 1.8 เมตร
7.4. ตรวจสอบเสียงสัญญาตเตื่องต่าง ๆ ของตู้ FCP
7.5. ตรวจสอบหน้าจอแสดงผลของตู้ FCP
7.6. ตรวจสอบปุ่มควบคุมต่าง ๆ ของตู้ FCP
7.7. ตรวจวัดระดังแรงดันไฟต่าง ๆ ภายในตู้ FCP
7.8. ตรวจสอบความถูกต้องของพื้นที่จริง กับ Zone ที่ตู้ FCP รับแจ้งเหตุ ถูกต้องตรงกัน หรือไม่
ตรวจเช็คและทดสอบตู้แผนฝังแสดงพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ : ANN
8.1. จุดติดตั้งเหมาะสมหรือไม่
8.2. ไม่มีวัสดุอื่นหน้าตู้ Ann ในระยะ 1 เมตร
8.3. ขอบบนของตู้ Ann ต้องอยู่สูงจากพื้นระหว่าง 1.5 ถึง 1.8 เมตร
8.4. ตรวจสอบเสียงสัญญาตเตื่องต่าง ๆ ของตู้ Ann
8.5. ตรวจสอบปุ่มควบคุมต่าง ๆ ของตู้ Ann
8.6. ตรวจสอบความถูกต้องของพื้นที่จริง กับ Zone ที่ตู้ Ann แจ้งเหตุ ถูกต้องตรงกัน หรือไม่
ตรวจสอบการสั่งงานระบบอื่น (ถ้ามี)
9.1. การสั่งเปิดระบบอัดอากาศในช่องทางหนีไฟ
9.2. การสั่ง Lift
9.3. การสั่งควบคุมอื่น ๆ
จัดทำแบบ (ไม่อิงมาตราส่วน)
10.1. จุดติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบ
10.2. แยกอุปกรณ์ต่าง ๆ ออกเป็น Zone โดยสีต่าง ๆ
รายงานสรุปพร้อมข้อเสนอแนะ
11.1. เซ็นรับรองรายงานโดยวิศวกรใบอนุญาต
11.2. มาตรฐานการตรวจสอบ วสท. และ NFPA-72

บริษัท อีสเทิร์น กรุ๊ป จำกัด
Contact US
บริษัท อีสเทิร์น กรุ๊ป จำกัด

14/85 หมู่ที่18 ซอยลำลูกกา29(ศรีสง่า) ถนนลำลูกกา ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 Tel : 02-972-9540 086-309-7870 E-Mail : info@eastern-thai.com