ชื่องาน                 : บริษัท หมอมี จำกัด

สถานที่                : วงเวียน 22

ประเภทงาน          : Fire Alarm

ระยะเวลาทำงาน    : 2 วัน

แล้วเสร็จ              : อยู่ระหว่างปฏิบัติงาน

ระยะเวลาโครงการ : 2 วัน

Download           : Service Report

                         : ภาพการปฏิบัติงาน

Programmer       : Mr. Prasong Jimarsa

Update               : 11 มี.ค. 2554