ชื่องาน                 : บริษัท ดี เอช เอ สายมวาลา บริษัท (โรงงาน 1)

สถานที่                : นิคมอุตหสาหกรรมนวนคร

ประเภทงาน          : Fire Alarm

ระยะเวลาทำงาน    : 2 วัน

แล้วเสร็จ              : ภายในกำหนด

Download           : ภาพการปฏิบัติงาน (rar)

                         : บันทึกทดสอบ (pdf)

                         : รายงานการตรวจสอบ (rar)

Programmer       : Mr. Prasong Jimarsa

Update               : 25 มี.ค. 2554

 


ป้ายด้านหน้าบริษัท

ป้ายด้านหน้าบริษัท

พื้นที่ภายโรงงาน

พื้นที่ภายโรงงาน

ตู้
FCP

ตู้
FCP Nomal

ภายในตู้ FCP

ภายในตู้ FCP

ภายในตู้ FCP

Smoke Detector
ก่อนทำความสะอาด

Smoke Detector
ก่อนทำความสะอาด

Smoke Detector
หลังทำความสะอาด

Smoke Detector หลังทำความสะอาด

การ Test Smoke

การทำความสะอาด

Smoke Detector หลังทำความสะอาด
 

Smoke Detector

การตรวจวัดระดับแรงด้นไฟ Zone

ฐานอุปกรณ์ Detector

ทำความสะอาดกระดิ่ง

ทำความสะอาดกระดิ่ง

ทำความสะอาดกระดิ่ง

พบอุปกรณ์เสียที่ โรงอาหาร

พบอุปกรณ์เสียที่ โรงอาหาร