ชื่องาน                 : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต (อาคารหอพัก)

สถานที่                : รังสิต

ประเภทงาน          : Fire Alarm

ระยะเวลาทำงาน    : 5 วัน

แล้วเสร็จ              : ภายในกำหนด

Download           : ภาพการปฏิบัติงาน (rar)

Programmer       : Mr. Prasong Jimarsa

Update               : 12 ม.. 2554