ชื่องาน                 : บริษัท ดี เอช เอ สายามวาลา จำกัด (นิคมโรจนะ)

สถานที่                : นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ

ประเภทงาน          : Fire Alarm

ระยะเวลาทำงาน    : 3 วัน

แล้วเสร็จ              : อยู่ระหว่างปฏิบัติงาน

Download           : ภาพการปฏิบัติงาน (rar)

                         : ร่างรายงานฉบับที่ 1

                         : ร่างรายงานฉบับที่ 2

                         : ร่างรายงานฉบับที่ 3

                         : รายงานฉบับเต็ม

Programmer       : Mr. Prasong Jimarsa

Update               : 2 พ.ค. 2554

 


ป้ายหน้าบริษัท

ป้ายหน้าบริษัท

ด้านหน้าอาคาร

ทางเข้าอาคาร

ด้านข้างโรงงาน
ภายในโรงงาน

ตู้
FCP

ภายในตู้ FCP

แผงหน้าตู้ FCP

ไฟ LED แสดง System Ground

ไฟ LED แสดง Bream Trouble

ไฟ LED แสดง Bream Trouble

ตู้ Module

ภายในตู้
Module

การตรวจเช็คตู้ Module

การตรวจเช็คตู้ Module

มี R - EOL ที่ Terminal

Module

ฝุ่นทำให้ Smoke แจ้งเหตุ Alarm

ฝุ่นทำให้
Smoke แจ้งเหตุ Alarm

ฝุ่นทำให้
Smoke แจ้งเหตุ Alarm

บริเวณโรงอาหารเป็นพื้นที่เปิดโล่ง

ทำความสะอาด Bream

ทำความสะอาด Bream

ปลด Bream เพื่อทดสอบ

Bream เยื้องตำแหน่ง

Bream เยื้องตำแหน่ง

Program Bream

Program Bream

ตู้แผนผังแสดงพื้นที่เกิดเหตุ

ภายในตู้แผนผัง

แผงวงจรตู้แผนผังมีการใช้กระดาษรอง
(ตู้ภายในสำนักงาน)

ภาพขยาย
(ตู้ภายในสำหนักงาน)