ชื่องาน                 : อาคาร ชินวัตร 3 (SC Asset)

สถานที่                : ถนนวิภาวดี - รังสิต

ประเภทงาน          : Fire Alarm

ระยะเวลาทำงาน    : 5 วัน

แล้วเสร็จ              : ภายในกำหนด

Download           : ภาพการปฏิบัติงาน (rar)

                         : รายงาน (rar)

Programmer       : Mr. Prasong Jimarsa

Update               : 13 ส.ค. 2554