ชื่องาน                 : บริษัท เทคโนพลาส จำกัด

สถานที่                : จ. ชลบุรี

ประเภทงาน          :  Fire Alarm

ตู้ Fire Alarm       :  Notifier

ชนิดอาคาร           :  โรงงานอุตสาหกรรม

ระยะเวลาทำงาน    : 1 วัน

วันเริ่มปฏิบัติงาน    : 27 ม.ค. 2555

วันที่แล้วเสร็จ        : 27 ม.ค. 2555

แล้วเสร็จ              : ภายในกำหนด

Programmer       : Mr. Prasong Jimarsa

Update               : 31 ม.ค. 2555