ชื่องาน                 : บริษัท  ไทยซัมมิท อาร์ แอนด์ ดี เทคโนโลยี จำกัด

สถานที่                : จ. สมุทรปราการ

ประเภทงาน          :  Fire Pump

ตู้ Control            :  -

ชนิดอาคาร           โรงงานอุตสาหกรรม

ระยะเวลาทำงาน    : 1 วัน

วันเริ่มปฏิบัติงาน    : 7 พ.ย. 2555

วันที่แล้วเสร็จ        : 7 พ.ย. 2555

แล้วเสร็จ              : ภายในกำหนด

Download            : ภาพถ่ายขณะปฏิบัติงาน (RAR)

                          : รายงาน (RAR)

Programmer       : Mr. Prasong Jimarsa

Update               : 8 ม.ค. 2556