ชื่องาน                 : บริษัท เบสเทรด พริซิชั่น จำกัด

สถานที่                : จ. ระยอง

ประเภทงาน          :  Fire Alarm

ตู้ Fire Alarm       :  Nohmi

ชนิดอาคาร           อาคารโรงงานอุตสาหกรรม

ระยะเวลาทำงาน    : 1 วัน

วันเริ่มปฏิบัติงาน    :  -

วันที่แล้วเสร็จ        : -

แล้วเสร็จ              : ภายในกำหนด

Download           : ภาพการปฏิบัติงาน (rar)

                         : รายงาน (rar)

Programmer       : Mr. Prasong Jimarsa

Update               :  2 พ.ค. 2556