ชื่องาน                 : บริษัท แคนนอน จำกัด (โรงงานนวนคร โคราช)

สถานที่                : จ. โคราช

ประเภทงาน          :  Deluge Valve

ตู้ Fire Alarm       :  -

ชนิดอาคาร           อาคารโรงงานอุตสาหกรรม

ระยะเวลาทำงาน    : 2 วัน

วันเริ่มปฏิบัติงาน    : 9 กุมภาพันธ์ 2556

วันที่แล้วเสร็จ        : 10 กุมภาพันธ์ 2556

แล้วเสร็จ              : อยู่ระหว่างดำเนินการ

Download           : ภาพการปฏิบัติงาน (rar)

                         : รายงาน (rar)

Programmer       : Mr. Prasong Jimarsa

Update               :  7 ก.พ. 2556