ชื่องาน                 : บริษัท เอ็น เอส เค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด *

สถานที่                : นิคมอุตสาหกรรมเวลโกลด์

ประเภทงาน          :  Fire Pump

ตู้ Control            :  -

ชนิดอาคาร           โรงงานอุตสาหกรรม

ระยะเวลาทำงาน    : 1 วัน

วันเริ่มปฏิบัติงาน    : 3 เม.ย. 2556

วันที่แล้วเสร็จ        : 3 เม.ย. 2556

แล้วเสร็จ              : ภายในกำหนด

Download            : ภาพถ่ายขณะปฏิบัติงาน (RAR) Fire Pump # 1

                          : ภาพถ่ายขณะปฏิบัติงาน (RAR) Fire Pump # 2

                          : รายงาน (RAR)

Programmer       : Mr. Prasong Jimarsa

Update               : 4 เม.ย. 2556