ชื่องาน                 :  บริษัท กรุงเทพ โปรดิวส์ จำกัด

สถานที่                :  จ. สระบุรี

ประเภทงาน          :  หัวล่อฟ้า

ชนิดหัวล่อฟ้า        :  Early Streamer Emission

ชนิดอาคาร           :  โรงงานอุตสาหกรรม

ระยะเวลาทำงาน    : 3 วัน

วันเริ่มปฏิบัติงาน    : -

วันที่แล้วเสร็จ        : -

แล้วเสร็จ              : ภายในกำหนด

Programmer       : Mr. Prasong Jimarsa

Update               : 3 พ.ค. 2556