ชื่องาน                 : บริษัท แอ็ดวานซ์ แคปพิตอล จำกัด

สถานที่                : สาธร

ประเภทงาน          :  FIRE ALAI

ตู้ Control            :  Notifire

ชนิดอาคาร           โรงงานอุตสาหกรรม

ระยะเวลาทำงาน    : 1 วัน

วันเริ่มปฏิบัติงาน    : 18 เม.ย.57

วันที่แล้วเสร็จ        : 18 เม.ย.57

แล้วเสร็จ              : ภายในกำหนด

Download            : 1 ธ.ค.57

                          :

Programmer       : ประสงค์  จิ่มอาษา

โทร                    : 086-309-7870

Update               : 22  ต.ค.57