ชื่องาน                 : บริษัท อะยิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงาน ปทุมธานี

สถานที่                : บางกะดี

ประเภทงาน          :  ตรวจสอบระบบ Fire Alarm

ตู้ Control            : Nohmi

ชนิดอาคาร           : โรงงานอุตสาหกรรม

ระยะเวลาทำงาน    : 3 วัน

วันเริ่มปฏิบัติงาน    :  5 พ.ค. 2557

วันที่แล้วเสร็จ        : 8 พ.ค. 2557

แล้วเสร็จ              : ภายในกำหนด

Download            : ภาพถ่ายขณะปฏิบัติงาน (RAR)

                          : รายงาน (RAR)

Programmer       : Mr. Prasong Jimarsa

โทร                    : 086 - 309 - 7870

Update               : 29 ก.ค. 2557