ชื่องาน                 : ไอ ดิ โอ แม็ค คอนโด

สถานที่                : สะพานควาย

ประเภทงาน          :  ตรวจสอบระบบ Fire Alarm

ตู้ Control            :  Notifire

ชนิดอาคาร           : คอนโด ฯ

ระยะเวลาทำงาน    : 1 วัน

วันเริ่มปฏิบัติงาน    : 28 พ.ค. 2557

วันที่แล้วเสร็จ        : 28 พ.ค. 2557

แล้วเสร็จ              : ภายในกำหนด

Download            : ภาพถ่ายขณะปฏิบัติงาน (RAR)

                          : รายงาน (RAR)

Programmer       : Mr. Prasong Jimarsa

โทร                    : 086 - 309 - 7870

Update               : 25 ก.ค. 2557