ชื่องาน                 : บริษัท Portico Property Co., Ltd.

สถานที่                : กรุงเทพ ฯ

ประเภทงาน          :  ตรวจสอบระบบ Fire Alarm

ตู้ Control            :  Notifire

ชนิดอาคาร           : พักอาศัย

ระยะเวลาทำงาน    : 1 เดือน

วันเริ่มปฏิบัติงาน    : 7 - 7 - 2557

วันที่แล้วเสร็จ        : 27 - 7 - 2557

แล้วเสร็จ              : ภายในกำหนด

Download            : ภาพถ่ายขณะปฏิบัติงาน (RAR)

                          : รายงาน (RAR)

Programmer       : Mr. Prasong Jimarsa

โทร                    : 086 - 309 - 7870

Update               : 1 ธ.ค. 2557