ชื่องาน                 :  บริษัท สหวิริยา จำกัด

สถานที่                :  สาขาประจวบคีรีขันธ์

ประเภทงาน          :  ตรวจสอบระบบ Fire Alarm

ตู้ Control            : Notifire

ชนิดอาคาร           : โรงงานอุตสาหกรรม

ระยะเวลาทำงาน    :  วัน

วันเริ่มปฏิบัติงาน    :  1 ธันวาคม  2557

วันที่แล้วเสร็จ        :  18  ธันวาคม  2557

แล้วเสร็จ              : ภายในกำหนด

Download            : ภาพถ่ายขณะปฏิบัติงาน (RAR)

                          : รายงาน (RAR)

Programmer       : Mr. Prasong Jimarsa

โทร                    : 086 - 309 - 7870

Update               : 16 ก.พ. 2558