ชื่องาน : อาคาร The Laure Suite

สถานที่ : พญาไทย

ประเภทงาน : Fire Pump

ตู้ Fire pump : -

ชนิดอาคาร : พักอาศัย

ระยะเวลาทำงาน : 1 เดือน

วันเริ่มปฏิบัติงาน : 16 พฤศจิกายน 2557

วันที่แล้วเสร็จ : 19 ธันวาคม 2557

แล้วเสร็จ : ภายในกำหนด

Update : 24 ธ.ค.57