ชื่องาน : บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สถานที่ : จ. สระบุรี

ประเภทงาน : หัวล่อฟ้า

ชนิดหัวล่อฟ้า : ฟาราเดย์

ชนิดอาคาร : อาคารโรงงานอุตสาหกรรม

ระยะเวลาทำงาน : 3 วัน

วันเริ่มปฏิบัติงาน : 5 ก.พ. 2557

วันที่แล้วเสร็จ : 15 ก.พ. 2557

แล้วเสร็จ : ภายในกำหนด

Update : 15 ก.พ. 2557